Wishing K9 Shim a paw-some 4th birthday celebration! 🎉🐾 #ShimTurns4 #k9 #k9unit